Regulamin korzystania z serwisu internetowego PolecamKlienta.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego PolecamKlienta.pl
 1. Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu internetowego PolecamKlienta.pl.
  2. Usługodawcą jest LOGOSYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Brynica, ul. Brynica 9, 26-065 Piekoszów zarejestrowana pod numerem KRS 0000488822 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: 260726184, NIP: 9591953818– zwana w dalszej części Regulaminu „LOGOSYSTEM”.
  3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.polecamklienta.pl zwaną dalej stroną WWW.
  4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający LOGOSYSTEM świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie WWW.
  5. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Użytkownicy korzystając ze strony o której mowa w pkt. I.3 niniejszego Regulaminu zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
  7. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwanej dalej "u.s.u.d.e.".
  8. Stroną WWW o której mowa w pkt. I.3 administruje LOGOSYSTEM.
  9. Zawartość strony LOGOSYSTEM stanowi własność LOGOSYSTEM lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
  10. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy strony LOGOSYSTEM mają prawo przeglądać strony LOGOSYSTEM oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
  11. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
  12. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usługi newslettera, wyraża zgodę o której mowa w art. 10 ust. 2 u.s.u.d.e., na otrzymywanie informacji handlowej od LOGOSYSTEM oraz jego ofercie.
 2. Zakres i rodzaj świadczonych usług.
  1. LOGOSYSTEM świadczy Usługi w następującym zakresie:
   1. wymianie informacji o podmiotach gospodarczych zainteresowanych zakupem różnego rodzaju usług oferowanych przez zarejestrowanych handlowców,
   2. Wymianie informacji o podmiotach gospodarczych mogących dokonać transakcji zakupu lub sprzedaży konkretnych usług,
   3. Usług dostępu do szkoleń dostępnych on-line tzw. E-lerning,
   4. Usług dostępu do broszur informacyjnych, audiobooków, ebooków, itp.
  2. Świadczenie przez LOGOSYSTEM usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych na stronach internetowych LOGOSYSTEM. W szczególności są to formularze kontaktowe, i informacyjne służące do przekazywania informacji o podmiotach gospodarczych.
  3. Zamawianie usług świadczonych przez LOGOSYSTEM możliwe jest za pośrednictwem strony WWW i za pomocą płatności typu SMS Premium, które umożliwiają w szczególności dostęp do:
   1. Informacji o potencjalnych podmiotach gospodarczych mogących zakupić usługi oferowane przez zarejestrowanych handlowców,
   2. informacji dotyczących potencjalnych handlowców,
   3. szkoleń e-lerningowych, bazy książek w formatach PDF, audiobook, i newsletterów,
   4. wglądu i poprawiania danych firmowych i danych osobowych.
  4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących poszczególnych Usług wymienionych w pkt. II.1 niniejszego Regulaminu określają właściwe zapisy umieszczone na stronie WWW
 3. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym LOGOSYSTEM.
  1. Do uruchomienia i korzystania ze Strony WWW niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 4.0 lub równorzędną.
  2. LOGOSYSTEM zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.
 4. Ochrona danych osobowych.
  1. Informacja na temat ochrony danych osobowych: obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz udostępniania znajduje się na stronie WWW.
 5. Obowiązek przestrzegania prawa.
  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
  2. W przypadku uzyskania przez LOGOSYSTEM informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, LOGOSYSTEM ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron LOGOSYSTEM bez zgody LOGOSYSTEM wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik Strony WWW zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę strony internetowej LOGOSYSTEM ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
  4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane na stronach LOGOSYSTEM będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
  5. Użytkownicy, zapisując materiały ze strony LOGOSYSTEM, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do LOGOSYSTEM.
  6. Zawartość strony LOGOSYSTEM została przygotowana przez LOGOSYSTEM w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak LOGOSYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron LOGOSYSTEM.
  7. Zawartość strony LOGOSYSTEM została przygotowana przez LOGOSYSTEM w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak LOGOSYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
  8. Zabronione jest korzystanie ze strony LOGOSYSTEM w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
   1. masowe wysyłanie pakietów do strony LOGOSYSTEM,
   2. masowe pobieranie całości lub części zawartości strony LOGOSYSTEM,
   3. wszelkie inne działania obniżające sprawność strony LOGOSYSTEM.
  9. Działania opisane w pkt. V.8 stanowić mogą dla LOGOSYSTEM podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony LOGOSYSTEM dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 6. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana LOGOSYSTEM w formie pisemnej na adres korespondencyjny LOGOSYSTEM i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta LOGOSYSTEM,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
   4. zarzuty Klienta,
   5. okoliczności uzasadniające reklamację,
   6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. LOGOSYSTEM obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz LOGOSYSTEM przez podmioty, za które LOGOSYSTEM nie ponosi odpowiedzialności, LOGOSYSTEM przesyła w terminie 30 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 7. Postanowienia końcowe.
  1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a LOGOSYSTEM, dotyczących świadczenia usług przez LOGOSYSTEM, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby LOGOSYSTEM. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usług jest siedziba LOGOSYSTEM.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2011 r.